Στη σελίδα αυτή θα παρουσιασθούν οι δράσεις του προγράμματος της ΜΚΟ Πολίτροπο στις Μηλιές Μαγνησίας.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο β' κύκλο επιχορηγήσεων ΜΚΟ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στη διάρκεια του Γ ' ΚΠΣ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 75% του προϋπολογισμού του.


Περισσότερες πληροφορίες και υλικό σύντομα....
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image